Bijlage bij Toestemming gegevens verwerkingen & verwerkersovereenkomst

Ik, Enrico de Krijger, respecteer de privacy van alle mensen die in contact komen met De Krijger Psychiatrie. Daarom zorg ik ervoor dat de persoonlijke informatie die je met mij deelt, vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt (verwerken is elke handeling m.b.t. een persoonsgegeven van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen etc.). Ik handel hiermee in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Al mijn verwerkingsactiviteiten hebben als doel: behandelen of begeleiden, bij jou thuis of vlakbij, bij problemen en klachten die mede zijn ontstaan door een psychische diagnose. Zonder jou persoonlijke gegevens kan ik deze dienstverlening niet uitvoeren.

Rechten

Voordat we verder ingaan op de gegevensverwerking, wil ik je eerst wijzen op je rechten:

 • Recht op inzage. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die ik van jou verwerk in te zien;
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Je hebt het recht om de persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen;
 • Het recht op vergetelheid. Dit wil zeggen dat je het recht hebt om ‘vergeten’ te worden. Je mag je toestemming intrekken en je kunt een verzoek indienen om je gegevens te laten verwijderen uit mijn systemen;
 • Het recht op beperking van de verwerking. Dit wil zeggen dat je kunt aangeven om minder gegevens te laten verwerken;
 • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens over te laten dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
 • Contact met mij over bovenstaande rechten via 06-15553720.

Inschrijving

Welke gegevens verwerk ik en waarom?

Als je mij wilt inschakelen voor behandeling of begeleiding dan heb ik een aantal gegevens van je nodig om de juiste behandel- of begeleidingswijze te kiezen / te starten, om je te kunnen registreren en om contact met je op te nemen. Hiervoor ontvang ik graag de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN nummer
 • Nummer zorgverzekering
 • Medische gegevens

Hoelang bewaar ik je gegevens?

Ik bewaar jouw gegevens 1 jaar na de behandeling of begeleiding. Na dit jaar vragen ik je opnieuw om toestemming om je gegevens nog een jaar te bewaren, vervolgens anonimiseer ik je gegevens voor zover dit wettelijk mogelijk is.

Met wie deel ik je gegevens?

Rapportages kunnen ter ondersteuning worden gedeeld met collega vrijgevestigde psychiaters / WMO aanbieders / collega’s van 1NP. Je n.a.w.-gegevens worden gedeeld met mijn boekhoudster en degene die mijn afspraken inplant / agenda beheert. Verder worden indien nodig n.a.w. gegevens / bsn nummer / nummer zorgverzekering gedeeld met je zorgverzekering of gemeentelijke instelling. Medische gegevens worden pas gedeeld na expliciete goedkeuring hiervoor van jou.

Overig

Alle gegevens worden zorgvuldig bewaard in een digitaal dossier. Dit dossier is met een wachtwoord beveiligd. Documenten welke digitaal worden gedeeld zijn beveiligd met een wachtwoord / inlogcode. Indien rapportages worden gedeeld via mail, zijn deze voor verzending geanonimiseerd. Ik ga ervan uit dat er op voorhand geen bezwaar is indien de begeleiding of behandeling dit vraagt, dossiers of rapportages te delen met collega’s
Met alle partijen die in opdracht van mij gegevens verwerken, heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dat wil zeggen dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over welke gegevens zij op welke manier voor mij verwerken en hoe dit beveiligd wordt. Hierdoor is jouw privacy nog beter gewaarborgd.

Mocht je hier meer informatie over willen, dan kan je hiervoor contact met mij opnemen via 06-15553720.

Datalekken worden gemeld.

De Krijger Psychiatrie heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Ik adviseer je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Enrico de Krijger
mei 2018